สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ด่วน !!! ประกาศรับสมัครและกำหนดการสอบความรู้ ครั้งที่ 2-2552

ประกาศรับสมัครและกำหนดการสอบความรู้ครั้งที่ 2-2552 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 สอบวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ......โปรดดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Apr 13, 2009อ่านต่อ
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับ (ด่วน)

http://www.mtcouncil.org/index.php?components=mtc_document&file=59 หมดเขต แสดงความคิดเห็น วันที่ 31 มีนาคม 2552

Mar 13, 2009อ่านต่อ
ด่วน!!! เรียนเชิญดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง เอกสารเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ (1-4-2009)

เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ดาวน์โหลดเอกสาร "หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย" ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2552 ค่ะ

Mar 10, 2009อ่านต่อ
Feb 17, 2009อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและแผนกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ 10-20 ปี ข้างหน้า”

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ทั้งระดับปริญญาตรี หลังปริญญา และวุฒิบัตรเฉพาะ...

Feb 16, 2009อ่านต่อ