สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศเรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 1/2550

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๐ สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ...

Dec 13, 2006อ่านต่อ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์(เพิ่มเติม)

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เลขที่ใบอนุญาตฯ ท.น.๗๕๘๓ ถึง ท.น.๘๑๕๐ บัดนี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาต...

Nov 16, 2006อ่านต่อ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ ท.น.6963 ถึง ท.น.7582 สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดอ่านรายละเอียดตาม file ที่แนบ ผู้ที่ต้องการมอบอำนาจให...

Oct 01, 2006อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการพิจารณาและยกย่องจากสภาวิจัยแห่งชาติให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553 โด...

Nov 30, -0001อ่านต่อ