สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
Nov 24, 2017อ่านต่อ
บรรยากาศการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2560

ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆร่วมวิชาชีพ กับบรรยากาศการสอบความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่3/2560 สนามสอบขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น สนามสอบกรุงเทพฯ ห้องประชุมยา...

Nov 19, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดงาน Thailand LA Forum 2017 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

คำกล่าวเปิดของ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ งาน มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017 เรียน ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุญรัตนเวช ราชบัณฑิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการสภาเ...

Nov 12, 2017อ่านต่อ
เสวนาพิเศษ "เทคนิคการแพทย์ก้าวไกลอย่างพอเพียงทางเทคโยโลยีเพื่อคนไทยและความยั่งยืน" โดยศาตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช (ราขบัณฑิต)

Nov 12, 2017อ่านต่อ
ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ประกอบด้วย 1. ทน.พิมพ์ใจ นัยโกวิท ที่ปรึกษา 2. รศ.ทน.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ประธาน 3. รศ.ทน.สมชาย วิริยะยุทธการ อนุกรรมการ 4. ดร.ทน.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท อนุกรรมการ 5. ศ.ดร.ทน.ฉัตรเฉลิม อิศราง...

Oct 21, 2017อ่านต่อ