สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการร่วมแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมกรรมการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ...

Jun 29, 2017อ่านต่อ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 23 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30-13.00น. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ เค...

Jun 23, 2017อ่านต่อ
พบกันที่บูทสภาเทคนิคการแพทย์ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41

ในวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2560 พบกันที่บูทสภาเทคนิคการแพทย์ ในงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง...

Jun 22, 2017อ่านต่อ
กิจกรรม ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ภาคใต้

กิจกรรมภาคใต้ โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 12 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา ร่วมกับเครือข่ายมุสลีมะฮ์สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย YMAT Muslimah (Y...

Jun 20, 2017อ่านต่อ
รวมภาพกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "60ปี เเทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลด ไตเสื่อม เบสหวาน ไขมันสูง" ทั่วประเทศ

รวมภาพกิจกรรมดีทั่วประเทศ โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 11 มิถุนายน 2560 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์...

Jun 19, 2017อ่านต่อ