สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
สธ.จัดประชุม จัดทำข้อมูลกำลังคนด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนความต้องการกำลังคน โดยนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมีอุปสรรคและข้อบกพร่องบางประการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแผน และจัดให้มีการประชุม...

Dec 18, 2005อ่านต่อ
ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สนใจรายละเอียดอ่านได้จาก file ที่แนบ

Dec 07, 2005อ่านต่อ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ?

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ..? สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ได้ตั้...

Dec 06, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งมหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรให้พิจารณา

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แจ้งให้ทราบว่าสภาเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต...

Nov 29, 2005อ่านต่อ
นายกสภาฯ เข้าพบ รมว.สธ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพต่างๆ ในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนมาตรการห้ามแสดงผลิตภ...

Nov 25, 2005อ่านต่อ