สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สนใจรายละเอียดอ่านได้จาก file ที่แนบ

Dec 07, 2005อ่านต่อ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ?

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ..? สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ได้ตั้...

Dec 06, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งมหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรให้พิจารณา

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แจ้งให้ทราบว่าสภาเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต...

Nov 29, 2005อ่านต่อ
นายกสภาฯ เข้าพบ รมว.สธ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพต่างๆ ในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนมาตรการห้ามแสดงผลิตภ...

Nov 25, 2005อ่านต่อ
8 สภาวิชาชีพ ผนึกกำลังตั้งสมาพันธ์ ขอเข้าร่วมพิจารณา ร่าง พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เตรียมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

Nov 17, 2005อ่านต่อ