สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกสภาฯ เข้าพบ รมว.สธ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพต่างๆ ในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนมาตรการห้ามแสดงผลิตภ...

Nov 25, 2005อ่านต่อ
8 สภาวิชาชีพ ผนึกกำลังตั้งสมาพันธ์ ขอเข้าร่วมพิจารณา ร่าง พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เตรียมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

Nov 17, 2005อ่านต่อ
ฝ่ายเลขาธิการขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบังคับต่างๆรวมถึงร่างข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้ส่งร่างดังกล่าวไปให้สภานายกพิเศษ(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ...

Nov 08, 2005อ่านต่อ
สภาฯ ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.จังหวัดสตูล เขต 2

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฮอชาลี ม่าเหร็ม เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล เขต 2 ในการเลือกตั้งซ่อม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา มีใจ...

Nov 02, 2005อ่านต่อ
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รมว.สาธารณสุข คนใหม่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2548 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 สิงหาคม พุทธ...

Nov 01, 2005อ่านต่อ