สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 20 กพ.50

ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2550ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 มีการหารือกันในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2548 2. การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ พอสว.ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3. ศูนย์แพทย์ชุมชน 4. การทำข้อตกล...

Feb 22, 2007อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 16 มค.50

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 16 มกราคม 2550 มีเรื่องที่มีการพิจารณาดังนี้ 1. การจัดอบรมผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1 นาง วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ รายงานเกี่ยวกับการจัดอบรมผ...

Jan 18, 2007อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 21 พย.49

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 9/2549 มีเรื่องที่พิจารณาดังต่อไปนี้ 1. แผนงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2. แผนงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 3. รายงานความคืบหน้าการยกร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแ...

Nov 22, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 18 ตค.49

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2549 มีการหารือกันในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และนางคมเนตร เตียงพิทยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด...

Oct 18, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 29 สค.49

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 29 สิงหาคม 2549 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาดังนี้ 1. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบส...

Sep 04, 2006อ่านต่อ