สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 25 กค.49

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาดังนี้ 1. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้ความเห็นชอบในการออกระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรั...

Jul 27, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 20 มิย.49

ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ... นางวรรณิกา มโนรมณ์ ...

Jun 23, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 16 พค.49

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 2. กิจกรรมเครือข่ายวิชาช...

May 18, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 28 มีค.49

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 28 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี มีเรื่องที่พิจารณาในการประชุมดังนี้ 1. เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายให...

Apr 01, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 21 กพ.49

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 มีเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในกรณีที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้า...

Feb 24, 2006อ่านต่อ