สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 17 มค.49

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2549 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการสัมมนาพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบเรื่อง โครงการสัมมนาพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้...

Jan 19, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2548

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2548 การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13/2548 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามร่าง พรบ. ดังกล่าว ให้มีการจัดตั้งสถาบันพระบรม...

Dec 21, 2005อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2548

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11/2548 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 1. โครงการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอโครงการศึกษา ต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์(Con...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 20 กันยายน 2548

สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 20 กันยายน 2548 --------------------------------------------------- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 ประธานมอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์(นา...

Oct 05, 2005อ่านต่อ
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 16 สิงหาคม 2548

1. แผนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข ตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนกำลังคนด้านสาธารณสุขซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น คณะทำงานได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลด้านกำล...

Oct 05, 2005อ่านต่อ