สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดทำโครงการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2548 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการวิจัยที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอดังนี้ โครงการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาชีพเทคน...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
ขอเชิญเตรียมสมัครเข้าร่วมงาน...โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย..ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2548 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอ ดังนี้ โครงการ เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภค...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2548 บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรสาธารณสุขที่จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการช่วยผู้ที่เสพติดบุหรี่ให้เลิกสูบ จึงเป็นที่มาในการกำหนดประเด็นของการรณรงค์สำหรับปี ค.ศ. 2005 นี้คือ ?บุคลากรสาธารณสุขกับกา...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือโครงการทิศทางการพัฒนางานบริการงานเลิกบุหรี่และโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2548 ความก้าวหน้า..สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือ กับเครือข่ายฯ (บทความนี้ เผยแพร่ในจดหมายข่าว เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพฯ ฉบับเดือน พย. 48) พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาค...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
จรรยาปฏิบัติสำหรับสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ(Code of Practice)

จรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบCode of Practice on Tobacco Control for Health Professional Organizations 1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่บริโภคยาสูบและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่บริโภคยาสูบ 2. สำรวจลักษณะการบริโภคยาสูบของบุคลากรในวิชาชีพและก...

Dec 01, 2005อ่านต่อ