สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์(เพิ่มเติม)

Admin |  2006-11-16 00:00:00 |  703 |  0 |  0 

  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  เลขที่ใบอนุญาตฯ ท.น.๗๕๘๓  ถึง  ท.น.๘๑๕๐ บัดนี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้อาจมอบอำนาจให้ผูอื่นรับแทน หรือหากประสงค์ให้สภาเทคนิคการแพทย์ส่งใบอนุญาตให้ทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองจดหมาย   ขนาด A4 พร้อมติดแสตมป์  จำนวน  ๑๘  บาท แนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้องส่งมาตามที่สภาเทคนิคการแพทย์   กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  สภาเทคนิคการแพทย์ จะดำเนินการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้หน้าซอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คุณเตือนใจ     พันชนะ  มือถือ    ๐๘๖-๐๒๕๙๖๙๔ โทร.๐-๒๕๙๐๑๙๙๗ ต่อ ๖๐๕
สำหรับใบมอบอำนาจสามารถ download ได้จาก web สภาเทคนิคการแพทย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร)

รายละเอียดอ่านได้จาก file ที่แนบ

รายการไฟล์แนบ :
reg2549.doc ( Filesize : 63 KB )