สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คณะอนุกรรมการกฏหมาย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นต่อ -ร่าง-ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนฯ พ.ศ.....(ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)

Admin |  2017-12-20 00:00:00 |  433 |  0 |  0 

-ร่าง-ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... (ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)

 

สืบเนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่จะหมดอายุในปี พ.ศ.2561 สภาเทคนิคการแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับเพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพฯที่มิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตในเวลาที่กำหนด โดยมีการเพิ่มเติมส่วนการออกใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ส่วนอื่นๆเป็นไปตามข้อบังคับเดิม ดังคำอธิบายต่อไปนี้

  1. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. …. เป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากข้อบังคับเดิม จำนวน 2 ข้อบังคับ และเพิ่มเติมเนื้อหาที่ปรากฏเป็นอักษรสีแดงที่เป็นข้อความที่จะปรากฏในข้อบังคับใหม่

  2. ให้มีการยกเลิก ข้อบังคับเดิมที่มีความเกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 ข้อบังคับ ได้แก่

2.1 ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการว่าด้วยการออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2549

2.2 ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการว่าด้วยการออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

3.   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเทคนิคการแพทย์ จึงขอให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาและแสดงความเห็น เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ประกอบเหตุผล ตามข้อต่างๆ ที่ปรากฏใน -ร่าง-ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... (ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) นี้

 

อ่าน -ร่าง- ข้อบังคับฯ ฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบ

 

จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ -ร่าง- ข้อบังคับฯ ไปที่ลิงค์ 

https://www.surveycan.com/survey183073 หรือสแกน QR code และส่งกลับมาภายใน 23 ธันวาคม 2560

QR code แบบสำรวจร่างข้อบังคับ.png

 

รายการไฟล์แนบ :
25601022.pdf ( Filesize : 626 KB )