สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

Admin |  2017-11-27 17:18:10 |  1973 |  0 |  0 

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามหลักการที่มีการกำหนดไว้ในแนวทางฉบับนี้ อาทิ หลักการเคารพกฎหมาย หลักการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเสียหาย หลักการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และหลักเสรีภาพทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.nationalhealth.or.th/the-rights-to-health และ

และ

เอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์.PDF ( Filesize : 182 KB )