สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมว่าด้วยการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

Admin |  2017-11-29 09:59:14 |  648 |  0 |  0 

เชื้อดื้อยา.jpg

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ร่วมกับ 24 องค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ โดยมีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

ปช.เชื้อดื้อยา_171130_0002.jpg

สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการเชื้อดื้อยา ประกอบด้วยทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีส่วนร่วมสำคัญ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่1 คือ การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อตรวจสอบจับเชื้อดื้อยาและป้องกันการระบาดในคน (Antimicroial Resistance Surveilance) และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ด้านจุลชีววิทยา ให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลชีพดื้อยา การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในคน โดยร่วมมือกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตร “เทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง16 หน่วยกิต สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาวิชาแบคทีเรียดื้อยา” 

ปช.เชื้อดื้อยา_171130_0004.jpg

เชื้อดื้อยา1.jpg

 

รายการไฟล์แนบ :
สภาฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เชื้อดื้อยา (1).pdf ( Filesize : 49 KB )