สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

อบรม MTC-LA ปี 2561 และ เอกสารที่เกี่ยวข้องงานประชุม

Admin |  2017-11-29 14:34:59 |  1417 |  0 |  0 

อบรม MTC-LA 2561.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

จำนวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกอบด้วย

1. MTC-LA-01 : มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

2. MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

3. MTC-LA-08 plus : การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

4. MTC-LA-09 : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ

 

สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ในสังกัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว

โดยการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับ

อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

 

เอกสารแนบ

  1. หนังสือปะหน้า และโครงการอบรมทุกโครงการฯ (ทุกการอบรมใช้หนังสือปะหน้าฉบับเดียวกัน)

  2. แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ แสดงรุ่นที่จัด

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือปะหน้า และทุกโครงการอบรม.pdf ( Filesize : 356 KB )
สภาเทคนิคการแพทย์ - แผ่นพับ.pdf ( Filesize : 4 MB )