สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับเทคนิคการแพทย์--ฉบับแก้ไข

Admin |  2017-12-06 19:05:30 |  5424 |  0 |  0 
HIV คู่มือแก้ไข.jpg
 

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดพิมพ์ คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับเทคนิคการแพทย์

และได้แจกจ่ายไปแล้ว ต่อมาพบว่ามีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนั้นจึง

  1. ขอแจ้งแก้ไขข้อความที่ผิดในบทที่ 5 หน้า 27 ตาราง ที่ 5.1 กลวิธี ที่ 2 และ 3 ใหม่ ตามที่ได้ทาแถบสีเหลืองไว้ตามเอกสารแนบนี้

  2. เพื่อให้สมาชิกแก้ไขได้สะดวก สภาเทคนิคการแพทย์ อยู่ระหว่างการจัดทำ ข้อความแก้ไขเป็นแผ่นสติกเกอร์สาหรับติดหนังสือ และจะแจกผ่านผู้แทนเครือข่ายต่อไป

  3. ได้จัดทำ File คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับเทคนิคการแพทย์ ฉบับแก้ไข มาให้ Download ด้วยแล้ว

สภาเทคนิคการแทย์ 5 ธันวาคม 2560
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศแก้ไขคำผิดคู่มือเอชไอวี 5-12-60.pdf ( Filesize : 105 KB )
Handbook HIV 120759 ฉบับพิมพ์ ฉบับแก้ไข 5-12-60.pdf ( Filesize : 2 MB )