สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2018-01-10 15:52:06 |  467 |  0 |  0 

8 สกอ เห็นชอบเกณฑ์ประเมิน.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ว่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของ สกอ. แนะให้สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยเสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติการนำไปใช้ และแจ้งให้ สกอ. ทราบต่อไป

 สำหรับ เกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ดังกล่าว “คณะอนุกรรมการวิชาการฯ สภาเทคนิคการแพทย์” ได้มีการดำเนินการจัดทำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาในทุกวาระของชุดกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์

 อันเป็นการแสดงถึงบทบาทของสภาวิชาชีพในการดูแลมาตรฐาน และคุณภาพการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีต่อประชาชนตลอดมา

รายการไฟล์แนบ :
012 - สกอ.เห็นชอบเกณฑ์ประเมินสถาบันฯ.pdf ( Filesize : 52 KB )