สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ นายกสภาเทคคนิคการแพทย์ แถลงผลการดำเนินงาน 9 เดือน

Admin |  2018-01-29 11:51:48 |  1257 |  0 |  0 

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงผลการดำเนินงาน 9 เดือน

เชียงใหม่7.jpg

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ที่โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ (29 ม.ค.) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ ในรอบ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 ถึง 19 มกราคม 2561 ใน 6 ด้านตามที่ได้แถลงนโยบายไว้

โดยด้านการบริหาร ได้มีการจัดระบบการบริหารงานในสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ทั้งงานบุคลากรและงานเอกสาร ให้มีความคล่องตัว ตรวจสอบง่าย เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับคือร่าง พรบ.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ,ร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรม และร่าง พรบ.การอุดมศึกษา

เชียงใหม่5.jpg

สำหรับด้านการประกอบวิชาชีพ ได้ร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนอัตรากำลังคน ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้มีอัตราบรรจุข้าราชการตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ทั้งหมดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๙ อัตรา โดยเป็นตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๙๗๖ อัตรา ภายในเวลา ๓ ปี และขอให้บรรจุนักเทคนิคการแพทย์ ทดแทนในอัตราว่างเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ธนาคารเลือด ทุกตำแหน่งเมื่อลาออก/เกษียณอายุ

นอกจากนี้ ยังขอให้คงตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ โดยขอความอนุเคราะห์ ให้คงอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) และ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดสรรคืนให้สายงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามความเหมาะสมและตามหลักเกณฑ์  รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป 2,000 บาท, กลุ่มหัวหน้างาน/สาขา 3,500 บาท และกลุ่มผู้มีประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติม 5,000 บาท ด้วย

นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการทางกฎหมายกรณีการตรวจเลือดสดหยดเดียว กรณีเทคนิคการแพทย์กระทำผิด พรบ.สถานพยาบาล รวมถึงการออกแถลงการณ์ร่วมกับนายกสภาพยาบาล ชี้แจงกรณีพยาบาลถูกดำเนินคดีจากการเจาะเลือดผู้ตรวจสุขภาพ ตลอดจนการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ประสบอุทกภัย และอัคคีภัย  การให้บริการด้านสุขภาพและการให้ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสครบรอบ 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย และการจัด “โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ 4 ภาค” ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

เชียงใหม่8.jpg

นายกสภาฯ กล่าวถึงผลงานด้านวิชาการว่า  นอกจากจะมีการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันซึ่งเป็นงานหลักของสภาฯ แล้ว  ยังมีการยกเลิกเงื่อนไข และข้อจำกัดการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) เพื่อเอื้อให้สมาชิกสามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ง่ายขึ้น เร่งรัดกระบวนการ CMTE ให้เร็วขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการตรวจเลือดสดหยดเดียว (Live Blood Analysis; LBA) แก่ประชาชน มีการแต่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยขึ้นเป็นครั้งแรก จัดเพิ่มที่นั่งสอบในต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบวัดความรู้ และหาแนวทางร่วมกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตแห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบวัดความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทการประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน

ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากจะมีการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ จนปัจจุบันห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลของรัฐ ที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกือบทุกแห่งได้รับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว  ผลงานที่สำคัญคือการการจัดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับชาติครั้งที่ 6 ประจําปี 2560 (Thailand LA forum 2017) ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายกสภาฯ กล่าวต่ออีกว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างสภาฯกับสมาชิกให้มากขึ้น นอกเหนือจากเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกสภาฯ  รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของสภาฯ ใน website สภาเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก นายกสภาฯ กล่าวว่า สภาฯ ชุดนี้ ได้มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในประเด็นสำคัญระดับชาติ 5 เรื่อง ประกอบด้วยการลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสเอดส์รายใหม่, การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่, การป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส, การกวาดล้างไข้มาลาเรียแห่งชาติ และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ซึ่งได้เน้นการมีส่วนร่วมของนักเทคนิคการแพทย์ในเรื่องสำคัญเหล่านี้

เชียงใหม่1.jpg

ภาพประกอบ: บรรยากาศสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรภาคเหนือ