สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับใหม่

Admin |  2018-01-29 16:43:38 |  2466 |  0 |  0 
20 ประกาศใช้คำนำหน้า.jpg
สภาเทคนิคการแพทย์ กำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามความสมัครใจและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยความเห็นชอบของสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

สภาเทคนิคการแพทย์ จึงยกเลิกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ประกาศกำหนดอักษรย่อ 
“ทนพ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศชาย
“ทนพญ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศหญิง
รายการไฟล์แนบ :
1-61 ประกาศคำนำหน้าชื่อ ทนพ..pdf ( Filesize : 68 KB )