สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนการเลือกตั้ง นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

Admin |  2018-01-29 16:47:01 |  780 |  0 |  0 
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ 
(ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.amtt.org/content/view/50 ) 

ร่วมเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง "นายกสมาคมฯ" ได้ตามวัน เวลา และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได้ประกาศกำหนด 
19 สนับสนุนเลือกตั้งสมาคมฯ 2.jpg