สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ

Admin |  2018-01-31 09:22:24 |  363 |  0 |  0 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ

ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-30 มกราคม 2561

ภาพรวม.png

 

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน (ผู้เข้าร่วมประชุม 71 คน วิทยากรในพื้นที่ 7 คน กรรมการสภาฯ 5 คน แบ่งเป็น เพศ ชาย = 36%, หญิง = 64%, ช่วงอายุ 20-30 ปี =  12%, 31-40 ปี =  36%,  41-50 ปี = 24%,  51-60 ปี = 22% และ 61 ปีขึ้นไป = 6%, การศึกษา ระดับปริญญาตรี = 50%, ปริญญาโท = 32% และปริญญาเอก = 18%, หน่วยงานต้นสังกัด โรงพยาบาลต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข = 36% กรมอื่นๆ สังกัดกระทรวงสารธารณสุข = 12% โรงพยาบาลสีงกัดกระทรวงกลาโหม = 0% โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย = 0% โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย = 4% โรงพยาบาลเอกชน = 16% คลินิกเทคนิคการแพทย์ = 2% ศูนย์แลบ = 0% ผู้แทนบริษัท/ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ = 2% อาจารย์มหาวิทยาลัย = 12% และอื่นๆ = 16% (ได้แก่คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยของรัฐ, สถาบันการศึกษาแพทย์แผนไทย IDI, นักวิจัย, ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย, อบต), สถานภาพ ข้าราชการ = 46%, พนักงานราชการ = 4%, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข = 2%, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น =0%, พนักงานมหาวิทยาลัย = 16% ลูกจ้าง = 8%, เจ้าของกิจการ = 4%, พนักงานบริษัทเอกชน = 16%  และอื่นๆ = 4% (ได้แก่ ขรก. เกษียณ) และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ < 5 ปี = 16%, 5-10 ปี = 14%, 11-20 ปี = 30%, 21-30 ปี = 20% และ 31 ปีขึ้นไป = 20%

 

ความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้

โดยภาพรวมได้รับความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับพึงพอใจมาก ดังนี้ หัวข้อการประชุมโดยรวม พึงพอใจมาก= 74%, ปานกลาง = 26%, ความเหมาะสมของวิทยากร พึงพอใจมาก= 78%, ปานกลาง = 22%, เนื้อหาการบรรยาย พึงพอใจมาก= 72%, ปานกลาง = 28%, การตอบข้อซักถาม พึงพอใจมาก= 76%, ปานกลาง = 24%, ความเหมาะสมของสถานที่ พึงพอใจมาก= 76%, ปานกลาง = 24%, นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พึงพอใจมาก= 70%, ปานกลาง = 28%, น้อย = 2% และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ พึงพอใจมาก= 70%, ปานกลาง = 30%

มีเพียง 3 เรื่อง ที่ทางคณะผู้ดำเนินการจะต้องนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีระดับความพึงพอใจมากกับความพึงพอใจปานกลางได้คะแนนใกล้เคียงกัน ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของเวลาที่จัด พึงพอใจมาก= 56%, ปานกลาง = 40%, น้อย = 4%,ความพร้อมของอุปกรณ์ พึงพอใจมาก= 58%  ปานกลาง = 40%, น้อย = 2%, อาหารว่าง พึงพอใจมาก= 54%, ปานกลาง = 44%, น้อย = 2% และอาหารกลางวัน พึงพอใจมาก= 48%, ปานกลาง = 52%

บรรยากาศ.png

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสัญจรฯ ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการมาประชุมครั้งนี้ว่า ได้ความรู้และข่าวสารของวิชาชีพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทำงานได้ดีมาก อยากให้มีการจัดสัญจรฯ อย่างต่อเนื่องทุกปีให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค, รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริง, ข้อคิดเห็นจากโรงพยาบาลต่างๆ อัพเดทความรู้และความเคลื่อนไหวทางเทคนิคการแพทย์, เข้าใจระบบการทำงานของสภาเทคนิคการแพทย์มากขึ้น, ได้ความรู้เพิ่มในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ การต่ออายุ โดย cmte, อภิปรายบทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ, ได้สะท้อนระหว่างนักเทคนิคที่ปฏิบัติงานร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์, รับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานของสภา ฯลฯ 

จากนั้นในวันที่ 30 มกราคม 2561 นายกสภาฯและคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประกอบวิชาชีพ ที่โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีการพูดคุยถึงภาระงาน อัตรกำลัง และรับฟังปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากทั้ง 2 โรงพยาบาลมีการขยายงานบริการแบบก้าวกระโดด จากโรงพยาบาลขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ในเวลาไม่นาน

 

เยี่ยมรพ..png