สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและตะวันออก วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Admin |  2018-03-23 10:12:09 |  2796 |  0 |  0 

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม ให้กับโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพประเทศไทย 4.0"

กลาง4.jpg

 

หลังจากนั้นรศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวในการประชุม ถึงเรื่องนโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และในการประชุมตามโครงการครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิเช่น การอภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพยุค 4.0 โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/ เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งหัวข้อการบรรยายเรื่องเกณฑ์จริยธรรมด้านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ โดย เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือจริยธรรมด้านการขายและการตลาดของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการโดย ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ และหัวข้อ กิจกรรม (แนวใหม่) เพื่อสะสม คะแนน CMTE โดย ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า

กลาง1.jpg

กลาง3.jpg

กลาง2.jpg