สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การประชุมสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบคุภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2561

Admin |  2018-02-24 13:23:24 |  983 |  0 |  0 

ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2561 ณ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนข้อกำหนดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

รวม1.jpg

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ตรวจประเมิน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ท่าน โดยมี ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี ได้นำเสนอผลงานตรวจประเมิน และผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงาน ที่มีทั้งชื่นชนและโอกาสพัฒนา ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี ได้เน้นย้ำนำมาปรับปรุงประเด็น feed back ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจมากขึ้น

พี่เล็ก.jpg

จากนั้นในเวลา 10.00น. ทนพญ.นงลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์ ผอ.ศูนย์รับรองระบบคุณภาพฯ นำเสนอการทบทวนแนวปฏิบัติในการตรวจประเมิน ทบทวนในหัวข้อ 1. เอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน 2.การประสานงานกับทีมผู้ตรวจ 3.การเข้าตรวจประเมิน 4.การจัดทารายงาน 5.การประเมินผู้ตรวจ ซึ่งในหัวข้อสุดท้ายนี้ ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวระบุให้หัวหน้าทีมประเมินลูกทีมตรวจประเมินให้ได้ 100% เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาผู้ตรวจประเมินต่อไปพี่นิด.jpg

เนื้อหา ในช่วงบ่าย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ มาให้ความรู้เรื่อง กฏหมาย จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ พื้นที่สถานพยาบาลและข้อมูลที่เป็นความลับ วิทยากรได้นำ ข้อกำหนด กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจประเมิน 

พี่เจิด.jpg

และในช่วงท้ายของการประชุม มีการสรุปประเด็นพิจารณาของผู้ตรวจในการแก้ไขโอกาสพัฒนาของผู้รับการตรวจประเมิน ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ และจุดเน้นด้านเครื่องมือแพทย์ สถานที่และสิ่งแวดล้อม วิธีวิเคราะห์ และการรายงานผล โดย ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์, ทนพญ.นงลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์ และทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมิน

บรรยากาศ.jpgบรรยากาศ1.jpgบรรยากาศ3.jpg