สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และแนวทางการประเมินสถาบันหลักและสถาบันสมทบ ประจำปี 2561

Admin |  2018-02-25 10:04:19 |  490 |  0 |  0 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและแนวทางการประเมินสถาบันหลักและสถาบันสมทบ ประจำปี 2561

ภาพรวม.jpg

ในการสัมมนาฯครั้งนี้ ทนพญ. กฤตญา ลือชานิมิตจิต ผู้อูำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิค การแพทย์ นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข และทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดคะแนน ฉบับปี 2558 

นายก6.jpg

และเนื้อหาในการสัมมนาฯ คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ นำโดย ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ทนพ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ และทีม ได้อภิปรายถึงหลักการติดตาม และประเมินสถาบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบัน และสรุปประเด็นจากรายงานผลการดำเนินงานและประเมินตนเองของสถาบันประจำปี 2560 

นายก8.jpgนายก7.jpgนายก10.jpg