สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2018-02-28 11:43:44 |  639 |  0 |  0 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลชาธิการสภาฯ และทีมสำนักงานสภาฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือกับผู้เกี่ยวข้องสรุปแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เตรียมพร้อม2.jpg

เนื่องจากวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 จะเป็นวันแรกที่สมาชิกเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.1-13500 สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯได้ ทางสำนักงานจึงเตรียมความพร้อมของขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกอย่างเต็มที่

เตรียมพร้อม6.jpg

แต่เนื่องจากในการต่ออายุใบอนุญาตครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ยังมีความหลากหลายของใบอนุญาต ทั้งที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ที่ไม่ระบุวันหมดอายุ และใบอนุญาตฯที่มีระบุวันหมดอายุ ดังนั้นในครั้งแรกทางสภาฯ จึงยึดการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย ์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เตรียมพร้อม.jpg

เตรียมพร้อม4.jpgเตรียมพร้อม5.jpg