สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ 11 องค์กร ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

Admin |  2018-03-28 07:28:36 |  749 |  0 |  0 

 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มอบหมายให้ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ 11 องค์กร เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อข้อเสนอแนะการแก้ไขร่างพรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ........ และข้อเสนอแนะการแก้ไขร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ..........

สถาบัน1.jpg 

ในการณ์นี้ทั้ง 11 องค์กรวิชาชีพ ได้ร่วมกันออกมาแสดงความคิดเห็นพิ่มเติมในหลายประด็น ในการแก้ไขร่างพรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ........ และการแก้ไขร่างพรบ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ..........โดยเฉพาะการรับรองหลักสูตรในสายวิชาชีพต่างๆ นำโดยนายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาทนายความ ได้กล่าวถึงความกังวลประเด็นประสิทธิภาพของสายงานบังคับบัญชาที่ทับซ้อนระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งขัดต่อหลักการบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งการบริหารระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ อาจทำให้สภาวิชาชีพไม่สามารถให้การรับรองหลักสูตรสายวิชาชีพต่างๆในมหาวิทยาลัยได้ และยังมีข้อบกพร่องที่อาจนำไปสู่ปัญหาในทางปฏิบัติ

สถาบัน2.jpg

 

นอกจากนี้การกำหนดในเรื่องของนิยาม "อำนาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ" การกำหนดตำแหน่งประธานกรรมการการอุดมศึกษา อาจจะขัดต่อหลักการประชาธิปไตย หลักการธรรมาภิบาล รวมถึงประเด็นการให้บริการทางวิชาชีพจะเข้าข่ายการแสวงหารายได้ ที่ให้สถาบันการศึกษาสามารถดำเนินธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวสภาวิชาชีพนั้นๆ และกฏหมายที่ตราขึ้นมาใหม่นั้นจะต้องไม่กระทบ หรือขัดแย้ง กับกฏหมายที่มีสภาพบังคับใช้อยู่

สถาบัน.jpg