สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Admin |  2018-04-02 13:27:29 |  1572 |  0 |  0 

งานกรมวิทย์.jpg

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มี.ค.2561 รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่องบทบาทของสภาวิชาชีพต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ แกรนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าบทบาทของสภาเทคนิคการแพทย์ ต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อันดับแรกสุดก็คือการเตรียมบุคลากรในวิชาชีพให้มีความพร้อม  ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ ประสานความร่วมมือกับสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการให้คำแนะนำเรื่องการกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์“Thailand 4.0” ที่รัฐบาลจะนำเอาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา มาใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะทำให้การใช้แรงงานในภาคการผลิตต่างๆ ถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรม  สภาเทคนิคการแพทย์จึงจำเป็นต้องผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ ให้มีความทันสมัย เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตัล (Digital Era) ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต โดยการกำหนดเป็นโมเดล Medtech 4.0 ขึ้น  และให้สถาบันผู้ผลิตไปสร้างทักษะพื้นฐานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ในยุค 4.0 ให้สอดรับกับโมเดลที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

งานกรมวิทย์5.jpg

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวอีกว่า สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2560-2563 ได้กำหนดนโยบายด้านวิชาการที่จะผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น “นักเทคนิคการแพทย์ ๔.๐” ซึ่งมีสมรรถนะสูง มีความสามารถพัฒนางานบริการที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะมากขึ้น โดยสภาเทคนิคการแพทย์คาดหวังว่าการกำหนดนโยบายให้มีการเตรียมความพร้อมของเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตบัณฑิต จนถึงการประกอบวิชาชีพเช่นนี้ จะทำให้มีนักเทคนิคการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูงด้านการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่มขึ้น

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ยังกล่าวด้วยว่าในการดำเนินการตามนโยบายนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยขึ้นมาชุดหนึ่ง มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนส่งเสริมการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ พัฒนาระบบส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยแก่สมาชิก โดยสภาเทคนิคการแพทย์มีแผนงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ  สนับสนุนการใช้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพงาน การสร้างนวัตกรรม และการศึกษาวิจัยจากงานประจำ (R2R) ตามแผนยุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ อยู่แล้ว ประกอบกับปัจจุบัน นักเทคนิคการแพทย์มีความตื่นตัวในเรื่องการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากสภาเทคนิคการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการแต่ตั้งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ และมีแผนการที่จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัยสำหรับนักเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

ในการเสวนาดังกล่าว นายกสภาฯ ได้ยกตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ที่จังหวัดอุดรธานี อาทิ

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง การพัฒนา Application Thai CKD risk calculation เพื่อประเมินอัตราการลดลงของไตหรือความเสี่ยงการเกิดโรคไตเสื่อมเรื้อรัง (CKD) โดย ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น: Oral presentation ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รางวัล คือ

1 ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น พฤษภาคม 2559-มิถุนายน 2560  โดย ทนพ.วิรัช พวงภู่ โรงพยาบาลสิรินทรขอนแก่น

2 แบคทีเรียก่อโรคและผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะตามแนวทาง การใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  โดย ทนพญ.ลดารัตน์ สุจริต

นอกจากนี้ นายกสภาฯ ยังได้แสดงความคาดหวังของสภาเทคนิคการแพทย์ ต่อภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าสภาเทคนิคการแพทย์มีความคาดหวังในการขอมีส่วนร่วมในการบริการ การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์/เทคนิคการแพทย์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานในระดับชาติ เช่น การพัฒนาเครือข่ายงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึง คลินิกเทคนิคการแพทย์ด้วย  การพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Precision Medicine เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการดูแลสุขภาพประชาชน ให้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  และ ความร่วมมือกับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในการกำหนดเทคนิคการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในด้านการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และการติดตามผลการรักษา รวมทั้งขอเป็นเครือข่าย ในงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน เกี่ยวกับสารพิษ ในสิ่งแวดล้อมและ อาหารปลอดภัย เป็นต้น

อนึ่ง เป็นที่น่ายินดียิ่งว่า ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 ครั้งนี้  มีผลงานวิจัยของ นักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล DMSC Awards ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เรื่อง  โดยรางวัลชนะเลิศ คือ “การพัฒนาระบบบริการธัลลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ” โดย ทนพญ.ดร.ยุพิน โจ้แปง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ รางวัลรองชนะเลิศ “ระบบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้าตาลปลายนิ้วในโรงพยาบาลและ รพ.สต ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดย ทนพ.ต่อศักดิ์ ตาวงค์  โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี

งานวิจัยที่นักเทคนิคการแพทย์นำเสนอและได้รับรางวัล ทั้งในปี 2560 และ 2561  ไม่เพียงแต่จะตอบสนองต่อนโยบาย Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น  ยังถือเป็นการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโนบาย 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย

งานกรมวิทย์2.jpg

งานกรมวิทย์3.jpg

งานกรมวิทย์4.jpg