สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

Admin |  2018-04-13 11:22:01 |  542 |  0 |  0 

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

สงกรานต์ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากจะเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมและสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว ยังเป็นประเพณีที่มีคุณค่า ต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย

ในศุภวาระที่วันสงกรานต์ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ตลอดจนอานิสงค์แห่งคุณงามความดี ดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออำนวยพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ถึงพร้อมด้วยความสุข ความสำเร็จ  มีสุขภาพแข็งแรง และกำลังใจอันเข้มแข็ง ที่จะประกอบวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม พร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสืบไป

 

1.jpg

๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑