สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ร่วมทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ........

Admin |  2018-05-14 15:39:31 |  473 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

แบบประชาพิจารณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์


ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ญ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ จึงออกข้อบังคับไว้ทั้งสิ้น 25 ข้อ
 
#อ่านรายละเอียดร่างข้อบังคับฯ ที่จัดทำประชาพิจารณ์ ไปที่ http://drive.google.com/file/d/1MkW47tGgvX-w3RB6hqMoj70yIZzPKzmf/view?usp=sharing
 
#ร่วมแสดงความคิดเห็น ไปที่ลิงค์ http://www.surveycan.com/survey189909  หรือแสกนอ่าน QR code ที่แนบมาเพื่อทำแบบแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น วุฒิบัตร.jpg
 
 
 
 

rive.google.com/file/d/1MkW47tGgvX-w3RB6hqMoj70yIZzPKzmf/view?usp=sharing