สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ร่วมทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการและการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ........

Admin |  2018-05-14 16:08:32 |  451 |  0 |  0 
โลโก้สภาเทคนิค copy.png
แบบประชาพิจารณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์

ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการและการเลิกสถาบัน
ที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ...
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ฐ) และด้วยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จึงออกข้อบังคับ ทั้งสิ้น16ข้อ
 
#อ่านรายละเอียดร่างข้อบังคับฯ ที่จัดทำประชาพิจารณ์ คลิ๊กไปที่ลิงค์ http://drive.google.com/file/d/1HS9XmQqi_QKvCAwOotJd01HdeXkScCOZ/view?usp=sharing
#ร่วมแสดงความคิดเห็น ไปที่ลิงค์ http://www.surveycan.com/survey189892 หรือแสกนอ่าน QR code ที่แนบมาเพื่อทำแบบแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น จัดตั้ง.jpg

 
 
รายการไฟล์แนบ :
ร่างข้อบังคับ การจัดตั้งสถาบัน การฝึกอบรม.pdf ( Filesize : 100 KB )