สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

11 สภาวิชาชีพผนึกพลังยื่น นายกรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา" ชี้ผลกระทบร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาฯ กฎหมายใหม่ห้ามสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร

Admin |  2018-05-21 07:43:11 |  1135 |  0 |  0 

สม2.jpg

สภาวิชาชีพ 11 สาขา ร่วมกลุ่มยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจาก ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ......ชี้เหตุร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและอนุมัติปริญญา แต่ให้จัดสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพซึ่งสมาพันธ์ฯเห็นว่า สภาวิชาชีพจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อรับประกันเบื้องต้นว่าผู้จบการศึกษามีมาตรฐาน สมรรถนะตามเกณฑ์ หากไม่เข้าไปดูแลจะไม่สามารถกำหนดมาตรฐานได้ หวั่นกระทบต่อผู้เรียน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2561 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ (รศ.สมชาย วิริยะยุทธการ เป็นตัวแทนสภาฯ เข้าร่วมเสวนา) สภากายภาพบำบัด สภาเภสัชกรรม สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล แพทยสภา สัตวแพทยสภา ร่วมกันจัดงานเสวนา เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.........ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นตัวแทนสมาพันธ์วิชาชีพ ให้สัมภาษณ์ว่า สภาวิชาชีพมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการศึกษาของชาติ ทำหน้าที่รับรองหลักสูตรและปริญญาสาขาวิชาชีพทั้ง 11 สาขาให้ได้มาตรฐานสากล แต่เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและอนุมัติปริญญา แต่ให้จัดสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนอรับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งสมาพันธ์ฯเห็นว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทยมีทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ซึ่งมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อรับประกันเบื้องต้นว่า ผู้จบการศึกษามีมาตรฐาน สมรรถนะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อจะได้สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้หากให้สภาวิชาชีพจัดสอบเพียงอย่างเดียวหลังจากจบการศึกษาแล้ว หรือดูแลขั้นตอนปลายน้ำ จะส่งผลกระทบ 2 ประการคือ 1.เราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้รียนได้มาตรฐานหรือไม่ 2.ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าสภาวิชาชีพจะรับรองหลักสูตร ก็ยังมีผู้สอบผ่านเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพียงร้อยละ 10 ของแต่ละวิชาชีพ ดังนั้นหากผู้เรียนสอบไม่ผ่าน เราจะได้ผู้ประกอบวิชาชีพเถื่อนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในสังคมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว สภาวิชาชีพจะทำหน้าที่รับรองหลักสูตร หรือให้วิชาชีพนั้นเรียนเพิ่มเติมให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกับของไทย เมื่อกฎหมายใหม่ห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร ก็จะทำให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานได้สะดวก ไม่มีเงื่อนไขใดๆ จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน

1.jpg

เนื้อหาข่าว: โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์  4 พ.ค.2561 https://www.thairath.co.th/content/1272462 

และกรุงเทพธุรกิจ 4 พ.ค.2561 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/800706

 

และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอนำเสนอความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื้อหาหนังสือได้กล่าวถึง.....ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้ทำหนังสือ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยมี สาระสำคัญคือการเสนอความเห็นเพิ่มเติมเป็นรายมาตราตามที่เห็นสมควรแก้ไข พร้อมทั้งเหตุและผลต่อร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ..... จนถึงปัจจุบันทางสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ยังไม่ทราบถึงผลการพิจารณาตาม หนังสือดังกล่าว 

siri3.jpg

 

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรม ราชูปถัมภ์สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ..... แล้ว สมาพันธ์สภาวิชาชีพใน ฐานะที่เป็นองค์กรทางวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติโดยเฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษาที่จะเข้ามา เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพต่างๆ รู้สึกเป็นกังวลต่อการบริหารการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าวในหลายประเด็น ทั้งในส่วนของการกำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ทั้งในส่วนของอำนาจและหน้าที่ของบุคลากรและองค์กรที่จะเกิดขึ้น และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ตาม กฎหมายที่มีอยู่เดิมของสภาวิชาชีพต่างๆ 

siri1.jpg

 

ด้วยเหตุที่ได้กราบเรียนข้างต้น สมาพันธ์สภาวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตนำส่ง ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษาในส่วน ของการอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และได้แนบเอกสารที่เกี่ยว 3 ฉบับ 1. ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชนจาก “(ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.....” 2. การเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยความเห็นของสมาพันธ์สภาวิชาชีพ 3. การเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
โดยความเห็นของสมาพันธ์สภาวิชาชีพ

siri.jpg

 

และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมยื่นหนังสือถึงประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรื่อง ขอนำเสนอความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....ณ รัฐสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่1 รับหนังสือแทน

251.jpg

 

"เหล่าสภาวิชาชีพต่างห่วงผลกระทบที่จะตามมาจากร่างกฎหมายฉบับนี้ สมาพันธ์วิชาชีพจึงได้ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปรับแก้ไขร่างกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ขั้นตอนการทำประชาวิจารณ์และรับฟังความเห็น การยื่นหนังสือของสภาวิชาชีพ เพื่อให้ทั้ง 2 องค์กร รับทราบข้อมูลและให้มีการทบทวน เพื่อให้การออกกฎหมายมีความรอบคอบยิ่งขึ้น และไม่สร้างความเสียหายที่ร้ายแรงในภายหลัง”