สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสมัครสอบรอบ 2/2561

Admin |  2018-06-01 12:09:50 |  2633 |  0 |  0 

กรุณาดำเนินการตามประกาศเพื่อความรวดเร็วและได้รับสิทธิสอบตามกำหนด

และ ครั้งนี้ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภาฯ ด้วยนะครับ

54 ประกาศสอบครั้งที่2-2561.jpg

การรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขั้นตอนการสมัครสอบ Online
ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ

หลังจากสมัครสอบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐาน และสำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียม มายังสภาเทคนิคการแพทย์ด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS ) ตามที่อยู่: สภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๒ ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ www.mtc.or.th

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- สนามสอบส่วนกลาง ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
- สนามสอบส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สนามสอบ ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร, ม.สงขลานครินทร์, ม.วลัยลักษณ์, และ ม.พะเยา

กำหนดการสอบดังต่อไปนี้
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อสอบฉบับที่ ๑ (๑๐๑)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบข้อสอบฉบับที่ ๒ (๑๐๒)

ประกาศผลสอบ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์
http://www.mtc.or.th (ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์)

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบ 2-2561 ล่าสุด.pdf ( Filesize : 76 KB )