สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แผนดำเนินการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561

Admin |  2018-06-04 10:35:20 |  1063 |  0 |  0 

 IMG_8372.JPG

สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งด้าน ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์อย่างครบวงจร อันนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์จึงจัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัย R to R แก่สมาชิก โดยในปี 2561 เป็นการส่งเสริมการวิจัย ในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพงาน เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ ด้วยกัน 3 โครงการ ดังนี้ 

research8.jpg

โครงการที่1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้การประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ จากตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการขึ้นสู่ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รวมถึงการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เปนมาตรฐานเดียวกัน และรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับด้านคุณภาพผลงานวิชาการที่นักเทคนิคการแพทย์เสนอขอรับการประเมิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จึงเห็นควรจัดสัมมนาแลกเปลียน เรียนรู้การประเมินผลงานวิชาการ ประกอบด้วย 1. แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ 2.การใช้สถิติที่เหมาะสม 3.การพิจารณาคุณภาพของผลงานวิจัยตีพิมพ์ และ 4.การนำเสนอกรณีศึกษาสะท้อนกลับจากผู้ประเมินผลงาน ซึ่งได้จากการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และนำผลการสัมมนาที่ได้มาเป็นแนวทางการอบรม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูทักษะด้านการวิจัย R to R แก่นักเทคนิคการแพทย์ คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะทราบถึง มาตรฐานการประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์ และ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัย R to R แก่ นักเทคนิคการแพทย์

market-research.jpg

          ผู้ร่วมโครงการ 1. คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์จำนวน 53 คน ประกอบด้วย - นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ ในราชการ จำนวน 46 คน - นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ จำนวน 7 คน 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จำนวน 7 คน 3. วิทยากร จากภายนอก จำนวน 1 คน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จำนวน 7 คน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

โครงการที่2 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ เห็นว่าการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ มีคุณภาพเหมาะสม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จึงเห็นควรจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R ขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีร่างบทความวิจัย ที่เตรียมเสนอขอรับการประเมิน คาดว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำวิจัย R to R การเขียนบทความวิจัย ฉบับสมบูรณ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

r to r.jpg

 

          ผู้ร่วมโครงการ 1. นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ จำนวน 20 คน 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จำนวน 7 คน 3. วิทยากรจากภายนอก จำนวน 1 คน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

โครงการที่3 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการขอรับเงินประจำตำแหน่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จึงเห็นควรจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R ขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องนำโจทย์ปัญหาการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา โดยต้องมีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ และลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใข้ในการวิเคราะห์สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรม คาดว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำวิจัย R to R และสามารถเขียนโครงร่างการวิจัย

R2R1.jpg 

          ผู้ร่วมโครงการ 1. นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ จำนวน 40 คน 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จำนวน 7 คน 3. วิทยากรจากภายนอก จำนวน 1 คน  ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 256 ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แผนดำเนินการ ส่งเสริมวิจัย 3 โครงการ ปชส 31-05-61.pdf ( Filesize : 252 KB )