สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อที่สภาอนุมัติต่ออายุ และผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม อัพเดท 22 มิถุนายน

Admin |  2018-06-06 16:32:36 |  1154 |  0 |  0 

61 อนุมัติต่ออายุเดือนมิถุนายน.jpg

I. กลุ่มที่สภาฯ อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว ทางสำนักงานสภาฯ

   จะดำเนิน  การจัดทำ และส่งให้ท่านต่อไป

II. กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

1. รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการตรวจสอบเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้วพบว่าเอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 

2. ทั้งนี้สภาฯ จะยังไม่ดำเนินการใดๆจนกว่าเอกสารจะส่งมาครบถ้วนตามที่แจ้ง

3. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ที่ทำให้เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ได้แก่

  1. ไม่ส่งใบอนุญาตฉบับจริง ส่งมาเป็นสำเนาใบอนุญาต (ใบอนุญาตฯ ที่ไม่มีวันหมดอายุ ต้องส่งฉบับจริง หรือใบแจ้งความที่ระบุหมายเลข ท.น. ชัดเจน)

  2. จำนวนรูปภาพไม่ครบ 5 รูป ต้องติดที่แบบสทนพ.21 จำนวน 1 รูป และแยกส่งอีก 4 รูป

  3. ขนาดรูปภาพไม่ใช่ขนาด 1 นิ้ว

  4. รูปภาพไม่ตามที่กำหนด (หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) และรูปภาพต้องเป็นภาพที่ใช้กระดาษที่อัดจากร้านถ่ายรูป ไม่ใช่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือสติ้กเกอร์

  5. รูปภาพที่มีการเขียนข้อความด้วยหมึกปากกาด้านหลัง ควรรอให้แห้งก่อนรวมไว้ด้วยกัน ระวังการเปรอะเปื้อนใบหน้า

  6. ลืมซองไปรษณีย์ ขนาดเอสี่ ที่จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

  7. ชำระเงินไม่ครบถ้วน กรณีมีการขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในฐานทะเบียน (ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ 100 บาท แยกจากการต่ออายุใบอนุญาตฯ)

  8. ข้อมูลในเอกสารส่งไม่ตรงกับฐานสมาชิก เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลในฐานทะเบียน (ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ 100 บาท)

รายการไฟล์แนบ :
610605 รายชื่ออนุมัติต่ออายุแล้วเดือน พฤษภาคม.pdf ( Filesize : 143 KB )
610622 รายชื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมฉบับ 8.pdf ( Filesize : 124 KB )
610622 รายชื่ออนุมัติต่ออายุแล้วเดือน มิถุนายน.pdf ( Filesize : 171 KB )