สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ

Admin |  2018-06-12 08:01:17 |  2063 |  0 |  0 

บุหรี่2.jpg

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเข้าใจถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ โดยปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า "รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่" โอกาสนี้ ประทานรางวัล "เวิลด์โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด 2018" ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น, บุคคล และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 

บุหรี่.jpg

 

นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ประเภทบุคคล/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา ได้แก่ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์์ ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยพบว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในระดับต้น ๆ ของโลก, นิทรรศการผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ปี 2560 นอกจากนี้ยังมีบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ และการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่

บุหรี่5.jpg

 

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์์  เป็นประธานโครงการเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทยห่างไกลภัยบุหรี่ มาตลอด มีผลการดำเนินงานปี 2557-2559 โดยตั้งเป้าหมายในการบูรณาการเรื่องยาสูบเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในด้านการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ และให้บริการเลิกบุหรี่ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และหน่วยบริจาคโลหิต สรุปผลงานตามแผนงานย่อย ในปี 2557-2559 คือ 1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์: การบูรณาการเรื่องยาสูบสู่การเรียนการสอน ให้กับสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ และร่วมกำหนด “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” เป็น outcome based ผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน จำนวน 14 สถาบัน และการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำนวน 2 พื้นที่ (สระบุรี/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2. การจัดบริการเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ในงานประจำ : การให้บริการการเลิกบุหรี่แก่ผู้รับบริการหน่วยรับบริจาค โลหิตปลอดบุหรี่และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ปลอดบุหรี่ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี 2) โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา 3) โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง 4) โรงพยาบาลศรีษะเกษ จ. ศรีษะเกษ 5)โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 299 ราย โดยใช้ข้อมูลปริมาณ Breath Carbon Monoxide ของผู้สูบบุหรี่ การตรวจหาสาร Cotinine ในปัสสาวะ และแบบทดสอบระดับการติดสารนิโคตินของเฟเจอร์สตอม (Fagerstrom test for nicotine dependence) ามารถเลิกบุหรี่ได้ 66 ราย ภายใน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 22.07 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องบุหรี่ การควบคุมบุหรี่และกิจกรรมการควบคุมบริโภคยาสูบ : การ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ปลอดบุหรี่ ดังนี้ 1) งานประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2557 ครั้งที่ 5 ปี 2559 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จำนวน 178 ราย และ1,578 ราย ตามลำดับโดยให้ผู้เข้าร่วม งานเพิ่มเพื่อน add friend ที่เพจเฟสบุ๊คของเครือข่ายฯที่ https://web.facebook.com/ SmokeFreeMT/ และให้โพสต์ที่เพจว่า "ท่านจะมีปณิธานใด ที่จะทำถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙" 2) งานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมฯ เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 204 ราย 3) บทความ/ชุดความรู้ และแบบทดสอบเรื่องบุหรี่ online 2 เรื่อง จ านวนผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ แบ่งตามหัวข้อแบบทดสอบ (ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2559) การตรวจคัดกรองและติดตามผู้บริโภค บุหรี่ จ านวน 2276 คน (ปี 2559) นิโคตินและโคตินินในบุหรี่ ปี 2557 - 2559 จ านวน 3815 คน เพื่อเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามข้อบังคับของสภาเทคนิคการแพทย์ 

2557.png     2558.png

และผลการดำเนินการต่อเนื่อง ในการเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี มีเป้าหมายในการบูรณาการเรื่องยาสูบเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในด้านการควบคุมการ บริโภคยาสูบ และให้บริการเลิกบุหรี่ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และหน่วยบริจาคโลหิต ในปี 2557-2559 ได้รับงบประมาณสับสนุนกิจกรรม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จำนวน 1,350,000 บาท ได้ใช้งบประมาณดำเนินการไปจำนวน 999,695 บาท ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตามข้อตกลงเลขที่ 57-00-1548 และดำเนินการต่อเนื่องในปี 2561 จัดทำคำถาม โดยใช้ QR code เพื่อให้กลุ่มบุคลากรทางห้องปฏิบัติการที่เข้ามารับการอบรมตามหลักสูตร มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตอบคำถาม ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 

2560.png     2561.png

 

25611.png

 

บุหรี่3.jpg