สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประมวลภาพ "โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์" วันที่ 19 มิถุนายน 2561

Admin |  2018-06-20 10:03:03 |  1525 |  0 |  0 

17.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จัดอบรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ จากตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชานาญการขึ้นสู่ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รวมถึงการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับด้านคุณภาพผลงานวิชาการที่นักเทคนิคการแพทย์เสนอขอรับการประเมิน 

4.jpg

ผู้ร่วมโครงกำร แบ่งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์ จานวน 53 คน ประกอบด้วย- นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ ในราชการ จำนวน 46 คน- นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ จำนวน 7 คน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จานวน 7 คน มีวิทยากรจากภายนอก รศ.สุรพล ศรีบุญทรง มาบรรยาย เรื่อง สถิติ สำหรับงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์

29.jpg

18.jpg

ช่วงเช้าเริ่มจากการ ระดมสมอง พูดคุยถึงปัญหาที่พบในการประเมินผลงานวิชาการ และมีการให้ความรู้แกผู้เข้าสัมนาใน มุมมองประสบการณ์การอ่านบทความวิชาการให้ได้มาตรฐานโดย นางพิมพ์ใจ นัยโกวิท ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย การให้คำแนะนำร่าง Guideline การประเมินผลงานวิชาการ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง Guideline เบื้องต้น โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท อนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย

6.jpg          5.jpg

 

25.jpg

ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่มตามสาขาวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์และทดสอบความเชื่อมโยง Guideline ผ่านกรณีศึกษา โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย ร่วมให้ข้อมูล สังเกตการณ์ และนำกระบวนการกลุ่มย่อย กลุ่มย่อย 5 กลุ่ม นำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง Guideline 

8.jpg   12.jpg   11.jpg   16.jpg

14.jpg   27.jpg

สุดท้าย มีการสรุปข้อเสนอแนะ เพื่อการจัดทา Guideline ฉบับสมบูรณ์ และการนาไปใช้งานโดย นางพิมพ์ใจ นัยโกวิท ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย แล คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย

สภาเทคนิคการแพทย์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมนาจักนำความรู้จากวิทยากรทรงคุณวุฒิ และความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเหล่าอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย ที่จัดการสัมนานี้ขึ้นเพื่อการมีมาตรฐานการประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัย R to R แก่นักเทคนิคการแพทย์ ทัดเมียยมกับบุคลากรสายวิชาชีพสาธารณสุขต่อไป

15.jpg