สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

Admin |  2018-06-29 22:07:51 |  806 |  0 |  0 

rtor11.jpg

ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 อนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

rtor9.jpg

ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ มีคุณภาพเหมาะสม จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R ขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีร่างบทความวิจัย ที่เตรียมเสนอขอรับการประเมิน มีผู้ร่วมเข้าอบรมโครงการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ จำนวน 17 คน

rtor.jpg

ในวันแรกเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์ คำแนะนาและทำความเข้าใจ Guideline การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อการวางแผนการวิจัย โดย นางพิมพ์ใจ นัยโกวิท ความรู้ด้านสถิติ สาหรับงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ โดย รศ.สุรพล ศรีบุญทรง การเขียนโครงร่างงานวิจัย โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

rtor10.jpg

rtor8.jpg

ในวันที่2ของการอบรม บรรยายการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดย ศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา รวมถึงมีการอภิปราย ตัวอย่างผลงานวิชาการที่ดีซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ นำการอภิปรายโดย วิทยากร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

rtor7.jpg

ในตอนท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอ จุดอ่อนและข้อจำกัดของงานวิจัยที่ขอรับการประเมิน จากนั้นวิทยากร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย อภิปราย และให้ข้อแนะนาเพื่อการเสนอแผนการปรับปรุงพัฒนางานวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ให้การสนับสนุนโดรงการนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำวิจัย R to R การเขียนบทความวิจัย ฉบับสมบูรณ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

rtor4.jpg

rtor3.jpg

rtor2.jpg

rtor5.jpg