สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดในยุคไทยแลนด์ 4.0"

Admin |  2018-07-22 13:10:26 |  2351 |  0 |  0 

นายก1.jpg

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์  ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในงานประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

นายกสภาฯ ได้กล่าวถึงกับดักของวิชาชีพ ที่ยังพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ยังผลิตเองไม่ได้ หรือผลิคเองได้ไม่มากนัก ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงมาก ยังปฏิบัติงานอยู่เบื้องหลังระบบสุขภาพ และยังขาดทิศทางการพัฒนาวิชาชีพที่ชัดเจน ซึ่งอยากให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นที่รู้จักในระบบสาธารณสุขไทย

นายก3.png

นายกสภาฯ ได้กล่าวต่อว่าทิศทาง MedTech4.0 เริ่มจากการเสริมทักษะพื้นฐานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 4.0 ที่เด่น 4 ด้าน Digital skills, Professional skills and Research เป็นมืออาชีพทาง LAB เกิดความเชี่ยวชาญการใช้สถิติวิเคราะห์, Interpersonal skill & Service-minded มีการพัฒนาการทดสอบ การแปลผล พัฒนาการให้บริการ และให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญ  and Mangment skills และจะต้องปรับกระบวนทัศน์เพื่อก้าวสู่ MedTech 4.0 ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา พยายามมองออกไปข้างนอกให้กว้างกว่าห้องแล็บ เห็นปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ทำงานเชิงรุก และถ่ายทอดความรู้ตอบโจทย์สังคม จนได้ชื่อว่าเป็น "SMART LAB" "SMART USE"

นายก7.png

จากนั้นนายกสภาฯ ยังกล่าวอีกว่า กลไกการขับเคลื่อนวิชาชีพ สู่ MedTach 4.0 จะต้องเกิดจากความร่วมมือจากสภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนายกสภาฯเผยแนวคิดด้านบริหาร เตรียมความพร้อมสู่สังคม ดิจิตัล โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน ด้านการประกอบวิชาชีพพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีสมรรถนะ ตอบสนองต่อ SERVICE PLAN ตามนโยบาย MOPH 4.0 กำหนดทิศทางวิชาชีพ ชยายโอกาสงาน สร้างเทคนิคการแพทย์ชุมชนสร้างเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วนระดับจังหวัด

นายก5.png

ด้านวิชาการ ผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น “นักเทคนิคการแพทย์ 4.0” สร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพ เปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้เทคโนโลยี มาเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริม ขยายผลให้เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์ในระดับสากล ก้าวสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน เติมเต็มมูลค่าวิชาชีพ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทางสังคม เผยแพร่ข้อมูลความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการสาธารณสุขหรือผลงาน ความสำเร็จ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ประชาชนรับทราบ ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ และภาคีสุขภาพอื่นๆ ในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล สร้างความสำคัญของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและต้องการ 

นายก6.png

ในตอนท้านฃยของการเสวนา นายกสภาฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ เทคนิคการแพทย์ กับ Precision medicine ซึ่งเป็นการรักษาและป้องกันโรคแนวใหม่แบบแม่นยาและจำเพาะคน ด้วยการศึกษาระดับโมเลกุล โดยคำนึงถึงความหลากหลายของพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละคน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของยีน (Gene change) ข้อมูลด้าน Pharmacogenemics ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family health history) มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย การเลือกรูปแบบ การรักษา เลือกใช้ยา รวมถึงการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ (Tailoring Prevention and Promotion) และกล่าวทิ้งท้ายว่าเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 ต้องมองให้ทะลุผนังห้องแล็บออกไป มองออกไปให้เห็นโอกาสที่จะแสดงบทบาทวิชาชีพ ในระดับนโยบายสำคัญของชาติ

นายก9.png

 

รายการไฟล์แนบ :
เทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 -40 ปีมข. 19-7-61 - ยุพา.pdf ( Filesize : 9 MB )