สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Admin |  2018-07-31 15:39:18 |  790 |  0 |  0 
โลโก้สภาเทคนิค copy.pngHailogo.jpg
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ และ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สภาเทคนิคการแพทย์
 
MOU1.jpg
 
มีความประสงค์ตรงกันที่จะมีความร่วมมือในการส่งเสริมให้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในส่วนของการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA เพื่อให้ห้องปฏิบัติการในสถานพยาบาลมีการดำเนินการวางระบบคุณภาพ ในแต่ละด้าน รวมถึงมีระบบการพัฒนา การประเมิน และการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม
MOU7.png
 
MOU3.jpg
 
การนี้ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ กรรมการสภาฯ ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี และทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันธ์ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
 
MOU6.jpg
 
MOU5.jpg
 
 
รายการไฟล์แนบ :
บึนทึกข้อตกลง MOU สภา กับ สรพ. 2018.pdf ( Filesize : 3 MB )