สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง หนังสือรับรองการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2018-10-01 08:15:17 |  4159 |  0 |  0 

ประกาศ

สภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง หนังสือรับรองการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1

เรียน สมาชิกเลขที่ ท.น. 1-13500

 

                ด้วยสมาชิกบางท่านจะต้องใช้ใบอนุญาตที่ต่ออายุแล้วในการแจ้ง หน่วยงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ส.  / ขอรับเงินค่าตอบแทนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับหน่วยงาน / เพื่อการใช้งานอื่นๆ และ สำนักงานเลขาธิการสภายังไม่ได้จัดส่งใบอนุญาตที่ต่ออายุแล้วฉบับจริงให้ท่านนั้น

                เพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฉบับต่ออายุดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภา จึงได้จัดทำหนังสือตอบรับการต่ออายุของท่านแล้ว  ท่านสามารถรับเอกสารได้จากช่องทาง ดังนี้

  1. สมาชิก เลขที่ ท.น. 1-13500  ทุกท่านสามารถเข้าระบบ log in ด้วยตัวท่านเอง ที่              http://www.mtc.or.th    

                   เลือกเมนู  ตรวจสอบคะแนน CMTE  / ต่ออายุ /   พิมพ์หนังสือแจ้งการต่ออายุ

                   เพื่อพิมพ์หนังสือตอบรับไว้ แสดงกับหน่วยงานของท่านได้  

ขั้นตอน1.jpg

            ขั้นตอน2.jpg    

        2. สมาชิกที่ส่งเอกสารมาที่ส่งมา ตั้งแต่ 21   สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จะมีอีเมล์ ส่งหนังสือ         รับรองการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1 ไปที่อีเมล์ของท่าน

                     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                                             จึงเรียน มาเพื่อโปรดทราบ   

                                                                    

                                                                            นางศิริรัตน์   ลิกานนท์สกุล

                                                                        เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

                                                                               28 กันยายน 2561

            งานต่ออายุใบอนุญาตฯ

            โทร 092- 849 8510

             medtechcouncil@gmail.com

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ หนังสือตอบรับการต่ออายุใบอนุญาต 610928.pdf ( Filesize : 89 KB )