สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อสถาบันหลัก และสถาบันสมทบ ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2556-2560

Admin |  2018-10-25 11:48:40 |  1352 |  0 |  0 

  CMTE.jpg

รายชื่อสถาบันหลัก และ สถาบันสมทบ ที่ได้รับการอนุมัติ

เพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2556 - 2560

 

   ที่     

หน่วยงาน

ลักษณะองค์กร

วันที่ยื่นคำขอ

วันที่ขออนุมัติ

วันที่หมดอายุ

วาระการประชุม

การอนุมัตสถาบัน

1

สภาเทคนิคการแพทย์

สภาวิชาชีพ

 

14/10/2556

-

 

สถาบันหลัก

2

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาล

24 กุมภาพันธ์ 2557

16/5/2557

15/5/2562

การประชุมครั้งที่ 5/2557

สถาบันหลัก

3

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันการศึกษา 

3 มีนาคม 2557

16/5/2557

15/5/2562

การประชุมครั้งที่ 5/2557

สถาบันหลัก

4

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาล

20 มีนาคม 2557

16/5/2557

15/5/2562

การประชุมครั้งที่ 5/2557

สถาบันหลัก

5

โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาล

26 มีนาคม 2557

16/5/2557

15/5/2562

การประชุมครั้งที่ 5/2557

สถาบันหลัก

6

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษา

15 พฤษภาคม 2557

16/5/2557

15/5/2562

การประชุมครั้งที่ 5/2557

สถาบันหลัก

7

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

องค์กรอิสระ

5 มิถุนายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันหลัก

8

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันการศึกษา 

มิถุนายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันหลัก

9

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันการศึกษา 

14 พฤษภาคม 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันหลัก

10

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันการศึกษา 

มิถุนายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันหลัก

11

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่วนราชการ

27 พฤษภาคม 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันหลัก

12

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษา 

19 มีนาคม 2014

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันหลัก

13

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา 

มิถุนายน 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันหลัก

14

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาล

17 มิถุนายน 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันหลัก

15

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาล

25 มิถุนายน 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันหลัก

16

สถาบันบำราศนราดูร ในนามกรมควบคุมโรค

ส่วนราชการ

1 กันยายน 2557

19/9/2557

18/9/2562

การประชุมครั้งที่ 9/2557

สถาบันหลัก

17

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันการศึกษา 

กันยายน 2557

19/9/2557

18/9/2562

การประชุมครั้งที่ 9/2557

สถาบันหลัก

18

ortho clinical diagnostics บริษัท จอร์นสัน แอนด์จอห์นสันไทย จำกัด

บริษัท เอกชน

13 มีนาคม 2557

16/5/2557

15/5/2562

การประชุมครั้งที่ 5/2557

สถาบันสมทบ

19

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันการศึกษา 

19 มีนาคม 2014

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

20

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอกชน

20 มีนาคม 2014

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

21

บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอกชน

5 มิถุนายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

22

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอกชน

25 มีนาคม 2014

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

23

บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เอกชน

15 พฤษภาคม 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

24

บริษัท วายดีไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอกชน

30 เมษายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

25

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอกชน

17 เมษายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

26

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันการศึกษา 

27 พฤษภาคม2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

27

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการศึกษา 

มิถุนายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

28

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

บริษัท เอกชน

19 พฤษภาคม 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

29

บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส

บริษัท เอกชน

26 พฤษภาคม 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

30

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันการศึกษา 

มิถุนายน 2557

16/6/2557

15/6/2562

การประชุมครั้งที่ 6/2557

สถาบันสมทบ

31

บริษัท กิบไทย จำกัด

บริษัท เอกชน

26 พฤษภาคม 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันสมทบ

32

บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

บริษัท เอกชน

1 กรกฎาคม 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันสมทบ

33

บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

บริษัท เอกชน

20 กุมภาพันธ์ 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันสมทบ

34

บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอกชน

20 กุมภาพันธ์ 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันสมทบ

35

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

บริษัท เอกชน

25 เมษายน 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันสมทบ

36

บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอกชน

2 กรกฎาคม 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันสมทบ

37

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

โรงพยาบาล

1 สิงหาคม 2557

15/8/2557

14/8/2562

การประชุมครั้งที่ 8/2557

สถาบันสมทบ

38

บริษัท เมดิทอป จำกัด

บริษัท เอกชน

30 เมษายน2557

19/9/2557

18/9/2562

การประชุมครั้งที่ 9/2557

สถาบันสมทบ

39

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้ จังหวัดตรัง

โรงพยาบาล

25 มิถุนายน 2557

19/9/2557

18/9/2562

การประชุมครั้งที่ 9/2557

สถาบันสมทบ

40

บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด

บริษัท เอกชน

1 สิงหาคม 2557

19/9/2557

18/9/2562

การประชุมครั้งที่ 9/2557

สถาบันสมทบ

41

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด

บริษัท เอกชน

18 สิงหาคม 2557

19/9/2557

18/9/2562

การประชุมครั้งที่ 9/2557

สถาบันสมทบ

42

บริษัท เมด-วัน จำกัด

บริษัท เอกชน

5 กันยายน 2557

31/10/2557

30/10/2562

การประชุมครั้งที่ 10/2557

สถาบันสมทบ

43

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

องค์กรอิสระ

7 กรกฎาคม 2557

31/10/2557

30/10/2562

การประชุมครั้งที่ 10/2557

สถาบันสมทบ

44

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาล

10 พฤศจิกายน 2557

21/11/2557

20/11/2562

การประชุมครั้งที่ 11/2557

สถาบันสมทบ

45

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด

บริษัท เอกชน

18 กันยายน 2557

19/12/2557

18/12/2562

การประชุมครั้งที่ 12/2557

สถาบันสมทบ

46

บริษัท ซายน์เทค จำกัด

บริษัท เอกชน

4 ธันวาคม 2557

19/12/2557

18/12/2562

การประชุมครั้งที่ 12/2557

สถาบันสมทบ

47

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ส่วนราชการ

17 มิถุนายน2557

16/1/2558

15/1/2563

การประชุมครั้งที่ 1/2558

สถาบันหลัก

48

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาล

23 มิถุนายน 2557

16/1/2558

15/1/2563

การประชุมครั้งที่ 1/2558

สถาบันหลัก

49

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันการศึกษา

8 พฤษภาคม 2558

15/5/2558

14/5/2563

การประชุมครั้งที่ 5/2558

สถาบันหลัก

50

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาล

11 มิถุนายน 2558

19/6/2558

18/6/2563

การประชุมครั้งที่ 6/2558

สถาบันหลัก

51

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาล

มิถุนายน 2558

19/6/2558

18/6/2563

การประชุมครั้งที่ 6/2558

สถาบันหลัก

52

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการศึกษา

18 มิถุนายน 2558

17/7/2558

16/7/2563

การประชุมครั้งที่ 7/2558

สถาบันหลัก

53

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันการศึกษา

13 กรกฎาคม 2558

17/7/2558

16/7/2563

การประชุมครั้งที่ 7/2558

สถาบันหลัก

54

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาล

มิถุนายน 2558

16/10/2558

15/10/2563

การประชุมครั้งที่ 10/2558

สถาบันหลัก

55

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษา

10 พฤศจิกายน 2557

16/1/2558

15/1/2563

การประชุมครั้งที่ 1/2558

สถาบันสมทบ

56

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด

บริษัท เอกชน

8 มกราคม 2558

16/1/2558

15/1/2563

การประชุมครั้งที่ 1/2558

สถาบันสมทบ

57

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษา

30 มกราคม 2558

20/3/2558

19/3/2563

การประชุมครั้งที่ 3/2558

สถาบันสมทบ

58

บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด

บริษัท เอกชน

5 มีนาคม 2558

20/3/2558

19/3/2563

การประชุมครั้งที่ 3/2558

สถาบันสมทบ

59

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษา

3 เมษายน 2015

17/4/2558

16/4/2563

การประชุมครั้งที่ 4/2558

สถาบันสมทบ

60

สถาบันโรคผิวหนัง

ส่วนราชการ

24 มีนาคม 2558

17/4/2558

16/4/2563

การประชุมครั้งที่ 4/2558

สถาบันสมทบ

61

บริษัท ไบโอเซน จำกัด

บริษัท เอกชน

12 มีนาคม 2558

17/4/2558

16/4/2563

การประชุมครั้งที่ 4/2558

สถาบันสมทบ

62

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด

บริษัท เอกชน

11 พฤษภาคม 2558

15/5/2558

14/5/2563

การประชุมครั้งที่ 5/2558

สถาบันสมทบ

63

มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

องค์กรอิสระ

16 มิถุนายน 2558

19/6/2558

18/6/2563

การประชุมครั้งที่ 6/2558

สถาบันสมทบ

64

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด

บริษัท เอกชน

15 กรกฎาคม  2558

21/8/2558

20/8/2563

การประชุมครั้งที่ 8/2558

สถาบันสมทบ

65

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอกชน

15 กันยายน 2557

16/10/2558

15/10/2563

การประชุมครั้งที่ 10/2558

สถาบันสมทบ

66

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท เอกชน

2 ตุลาคม 2558

16/10/2558

15/10/2563

การประชุมครั้งที่ 10/2558

สถาบันสมทบ

67

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

องค์กรอิสระ

1 ธันวาคม 2558

18/12/2558

17/12/2563

การประชุมครั้งที่ 12/2558

สถาบันสมทบ

68

บริษัท ซี เมดิค จำกัด

บริษัท เอกชน

ธันวาคม 2558

18/12/2558

17/12/2563

การประชุมครั้งที่ 12/2558

สถาบันสมทบ

69

บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท เอกชน

15 ธันวาคม 2558

18/12/2558

17/12/2563

การประชุมครั้งที่ 12/2558

สถาบันสมทบ

70

โรงพยาบาลแพร่

โรงพยาบาล

12 กุมภาพันธ์ 2559

20/2/2559

19/2/2564

การประชุมครั้งที่ 2/2559

สถาบันสมทบ

71

บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอกชน

8 มกราคม 2559

23/4/2559

22/4/2564

การประชุมครั้งที่ 4/2559

สถาบันสมทบ

72

บริษัท ลาโบตรอน จำกัด

บริษัท เอกชน

17 กุมภาพันธ์ 2559

23/4/2559

22/4/2564

การประชุมครั้งที่ 4/2559

สถาบันสมทบ

73

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันการศึกษา

24 พฤษภาคม 2559

31/5/2559

30/5/2564

การประชุมครั้งที่ 5/2559

สถาบันสมทบ

74

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาล

24 มิถุนายน 2559

23/7/2559

22/7/2564

การประชุมครั้งที่ 7/2559

สถาบันสมทบ

75

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

องค์กรเอกชน

7 พฤศจิกายน 2559

18/12/2559

17/12/2564

การประชุมครั้งที่ 12/2559

สถาบันสมทบ

76

บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอกชน

20 กุมภาพันธ์ 2560

18/3/2560

17/3/2565

การประชุมครั้งที่ 3/2560

สถาบันสมทบ

77

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถาบันการศึกษา

27 มีนาคม 2560

28/6/2560

27/6/2565

การประชุมครั้งที่ 3/2560

สถาบันสมทบ

78

บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิสจำกัด

บริษัท เอกชน

29 กุมภาพันธ์ 2559

19/9/2560

18/9/2565

การประชุมครั้งที่ 7/2560

สถาบันสมทบ

79

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

องค์การมหาชน

พฤศจิกายน 2560

21/11/2560

20/11/2565

การประชุมครั้งที่ 9/2560

สถาบันสมทบ

80

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา

27 มีนาคม 2561

18/4/2561

17/4/2566

การประชุมครั้งที่ 4/2561

สถาบันสมทบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25 ตุลาคม 2561

อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร