สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7

Admin |  2018-11-26 11:22:58 |  481 |  0 |  0 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้ง 7 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองธานี จ.นนทบุรี 

LA-395 - Copy.jpgLA-394.jpg

 

คำกล่าวเปิด งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

Thailand LA Forum 2018 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

       โดย รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้วิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เรียน   คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม ท่านผู้มีเกียรติ และน้องๆ เทคนิคการแพย์ที่รักทุกคน

          ดิฉัน รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดงาน มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ประจำปี 2561 หรือ Thailand LA Forum 2018 ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2555 มาจนถึงปัจจุบัน 2561 เป็นปีที่ 7 ขอชื่นชมคณะกรรมการมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สภาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้พัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือสำหรับรับรองคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน และได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ด้วยความสมัครใจ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และความสุขของพวกเราเทคนิคการแพทย์

          สภาเทคนิคการแพทย์ มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาชีพ การกำหนดมาตรฐานประกอบวิชาชีพ และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้ บริบทของเทคนิคการแพทย์ จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของวิชาการและเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว Technology disruption ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Automation with auto-validation ตามมาด้วย AI (Artificial intelligence) ส่งผลกระทบต่อ Machine based profession ซึ่งหมายถึงนักเทคนิคการแพทย์ ถ้าเราไม่ตระหนัก เทคนิคการแพทย์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบท ให้สามารถอยู่ในระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

          รัฐบาลท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 และหลังจาก ได้รับตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ (19 เมษายน 2560-18 เมษายน 2563)  ก็ได้รับโจทย์ นำเสนอเรื่อง Road map to MT 4.0 ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2560

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย MOPH 4.0  และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) สนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 โดยเน้นนโยบาย PPP : Promotion, Prevention, Protection ( ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง)

          ในปี 2561 ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร ได้ร่วมกันประกาศนโยบาย เรื่อง Precision medicine / Genomics Thailand 4.0 สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชน

   เป็นที่น่ายินดีที่ ได้มีการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติปฐมภูมิ ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดทุกวิชาชีพสุขภาพซึ่งรวมทั้งเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  

          ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้เสนอ (ร่าง)แผนแม่บท  กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี พ.ศ.2560 – 2569 ภายใต้ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21 (2557-2560) ที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพในอนาคต ทั้งการบริการในโรงพยาบาล (Hospital care) และนอกโรงพยาบาล (non-hospital care) โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน โดยครอบคลุมทั้ง General Practitioners และ Specialist นั่นหมายถึง งานเทคนิคการแพทย์ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนบริบท ออกนอกห้องปฎิบัติการลงสู่ชุมชน และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ รพ.สต.  บริบทของเทคนิคการแพทย์ จะประกอบไปด้วย การดูแลสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพในชุมชน การให้บริการในห้องปฏิบัติการ และ Excellence laboratory (Genomics) ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่การผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันผู้ผลิตที่ต้องมุ่งชุมชนเป็นฐาน และการบูรณาการร่วมกับสหวิชาชีพ ( Community Engaged and Inter-professional Health Education)  ในส่วนของเทคนิคการแพย์ที่อยู่ในระบบสุขภาพ จะต้องได้รับการพัฒนาเข้าสู่นโยบายบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไป  การรับรองมาตรฐานคุณภาพ อาจจะต้องขับเคลื่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  ไปตามบริบทการให้บริการของงานเทคนิคการแพทย์ โดยมีเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

          ในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการมาตรฐานห้องปฏิบัติการและกรรมการจัดงาน LA FORUM ขอแสดงความยินดี ต่อนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ผู้ได้รับรางวัล MT Best Practice Award 2018 และห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

          ขอขอบคุณ คณะวิทยากร คณะทำงานทุกท่านที่ได้จัดงานสำคัญนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ขออำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความสำเร็จ มีสุขภาพแข็งแรง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                    รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

LA-944 - Copy.jpg

 

LA-993 - Copy.jpg

 

LA-947 - Copy.jpg

 

LA-995 - Copy.jpg