สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2018-12-06 15:30:23 |  689 |  0 |  0 

Color.JPG

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง    การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

----------------------------------------------------

สภาเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา             

               ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

              มีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  เช่น งานสารบรรณ งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานเป็นต้นและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

              มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เช่น  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่า

               อัตราเงินเดือน    15,000 บาท     

               รับสมัคร   วันที่ 3 - 13  ธันวาคม  2561

               สอบสัมภาษณ์   วันที่  14  ธันวาคม 2561  เวลา 10.00 น

 

               หลักฐานการสมัคร ส่งประวัติ  สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา พร้อมแบบสมัครงาน ที่ สำนักงาน อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   หรือ e-mail : medtechcouncil@gmail.com

              สอบถามได้ที่ คุณ สารัตน์ และคุณ จักรกฤษณ์ โทร 092 849 8510 

                                                             

ประกาศโดย รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

ธันวาคม  2561

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครงาน สภาเทคนิคการแพทย์ ธันวา.pdf ( Filesize : 72 KB )
ใบสมัครงานสภาเทคนิคฯ611203-2.pdf ( Filesize : 162 KB )