สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

Admin |  2019-01-10 10:59:56 |  1250 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตหมดอายุ ดำเนินการดังนี้

         1.1 แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลข ท.น. วันที่ใบหมดอายุ เบอร์มือถือ มาที่ mtexpirelicens@gmail.com

          1.2 รอการตอบกลับทางอีเมล์ แล้วกรอกแบบคำขอ สทนพ 23 และเอกสารอื่นๆ ตามที่สภาแจ้ง

2. ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน  ตามวิธีและวันเวลาที่กำหนด ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

3. จะมีอีเมล์แจ้งผลจากคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถจากคณะกรรมการฯ

4. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ผลการประเมินความรู้ ความสามารถผ่านแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  2000 บาท พร้อมค่าบัตรสมาชิก 100 บาท ค่าจัดส่งใบอนุญาตฉบับใหม่ทางไปรษณีย์ EMS  50 บาท  ( ผ่านธนาคาร) แล้วส่งสำเนาหลักฐานการการโอนเงินทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ระบุในอีเมล์แจ้ง

5. ผู้ประกอบวิชาชีพรอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สทนพ 24)  ที่จะส่งทางไปรษณีย์ หลังการชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินถึงสภาเทคนิคการแพทย์แล้วภายใน  90 วัน

หมายเหตุ:  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สทนพ 24) จะระบุเลขที่ ใบอนุญาตฯเป็นเลข ท.น. เดิม

 

***ดูเอกสารอ้างอิง ประกาศหลักเกณฑ์ฯ คลิ๊กที่ https://drive.google.com/file/d/1RyIDnzDmQejvf7zI0lNB6IFmA9sBO8C5/view?usp=sharing

 

รายการไฟล์แนบ :
คำแนะนำ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ620110.doc ( Filesize : 33 KB )