สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศ คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ประจำจังหวัด

Admin |  2019-03-08 20:36:09 |  698 |  0 |  0 

ประกาศ คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ประจำจังหวัด

โดยให้ผู้ประสานงานดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. ประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ กับนักเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชนและคลินิกเทคนิคการแพทย์

๒. ประสานนักเทคนิคการแพทย์ ทุกภาคส่วนในจังหวัด ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น การตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี การคัดกรองมะเร็งลำไส้ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาเทคนิคการแพทย์ ให้สมาชิกรับทราบ

๔. แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในเขตรับผิดชอบ ให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบ

๕. ส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมของสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ในจังหวัด ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสนอนายกสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์      

๖. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

อัพเดต 4 เมษายน 2562

รายการไฟล์แนบ :
คำสั่งสภาเทคนิคการเเเพทย์ ที่ 7 เรื่อง เเต่งตั้งผู้ประสานงานสภาเทคนิคการเเพทย์ ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 edit.pdf ( Filesize : 149 KB )