สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ DMSc Award 2019

Admin |  2019-03-21 15:50:25 |  1524 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับทนพ.ไพรัตน์ จาบัวขาวหน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ DMSc Award 2019 ชื่อเรื่อง นวัตกรรม LAB 4.0 ประเภทงานการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สภาปชส1.jpg

 

สภาเทคนิคการแพทย์ชื่นชม เทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัล DMSc Award 2019 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics” ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่  18 - 20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ภายหลังพิธีเปิดแล้ว มีการมอบรางวัล DMSc Award จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าเพื่อการวินิจฉัยพร้อมรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โรคสมาธิสั้น และ ประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ทนพ.ไพรัตน์  จำบัวขาว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เรื่อง นวัตกรรม LAB 4.0

12.jpg

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า สภาเทคนิคการแพทย์ มีความภาคภูมิใจ และยินดียิ่งต่อผลงานของนักเทคนิคการแพทย์ ถือเป็นรางวัลที่มีคุณค่าของวิชาชีพ ขอชื่นชม ยินดี และยกย่องนักเทคนิคการแพทย์เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเทคนิคการแพทย์อื่นๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ การศึกษาพัฒนาผลงานประดิษฐ์ นวัตกรรม lab 4.0 ผู้ศึกษาใช้กระบวนการเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานด้วยการดูแล  จากผู้ดูแลระบบห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลแม่ข่าย การแนะนำ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและการให้คุณค่ากับทีมงานพื้นที่ มีการถอดบทเรียนเรียนรู้ร่วมกัน  เกิดให้มีการกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใน มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการและผู้บริหารร่วมไปถึงผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ตอบสนองความต้องการความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนและนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งผลงานต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนในที่สุด โดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งสิ้น 211 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค จำนวน 54 เรื่อง ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 90 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 60 เรื่อง และผลงานด้าน Medical Science Symposium จำนวน 7 เรื่อง

10.jpg