สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 11/2562 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับ ผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

Admin |  2019-03-30 11:50:27 |  2904 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 11/2562

 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ

สําหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สําหรับบุคคลที่ต้องรับการประเมินความรู้ ความสามารถ แล้วนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติให้ออก ประกาศ เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับผู้มี คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และยื่นเอกสาร สทนพ 23 ภายใน 1 ปีครั้งที่ 1 ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ภายใน ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน และได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่ ภายใน ๑ ปี นับแต่ วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

ข้อ 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร ส่งแบบคําขอ สทนพ.23 และ ใบตอบรับการเข้าสอบ ทางอีเมล: mtexpirelicens@gmail.com

ข้อ 3. กําหนดปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น

ข้อ 4. วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวง สาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อ 5. วิชาที่สอบ

     1. กฎหมาย (พระราชบัญญัติวิชาชีพ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

     2. จรรยาบรรณวิชาชีพ

     3. การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

ข้อ 6. เอกสารและอุปกรณ์ ที่ต้องนํามาในวันสอบ บัตรประจําตัวประชาชนและปากกาสีน้ําเงิน

     

               จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562

รายเซ็นนายก.png

(รองศาสตราจารยยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

ใบสมัคร ประกาศ 11-2562.jpg

 

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง: https://drive.google.com/drive/folders/1gCWqgzuqyrMmrntK1cFfiZVSyvjyUUpU?usp=sharing

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 11_2562 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถฯ.pdf ( Filesize : 66 KB )
สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ.pdf ( Filesize : 79 KB )
ใบตอบรับ(สอบ)1.pdf ( Filesize : 87 KB )