สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

Admin |  2019-04-11 23:27:56 |  1287 |  0 |  0 

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

ในศุภวาระที่วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ตลอดจนอานิสงส์แห่งคุณงามความดี ดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง

สงกรานต์ เป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความเคารพนับถือที่บุคคลมีให้ต่อกัน ซึ่งบ่งชี้อัตตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออำนวยพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ถึงพร้อมด้วยความสุข ความสำเร็จ  มีสุขภาพแข็งแรง และกำลังใจอันเข้มแข็ง ที่จะประกอบวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม พร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่องรู้ รัก สามัคคี มาเป็นหลักในการทำงาน กล่าวคือ

“รู้” คือ การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา

“รัก” คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ

สามัคคี” คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

                                                                                                               รองศาสตราจารย์ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ

                                                                                                      นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

รายการไฟล์แนบ :
S__3670026.jpg ( Filesize : 476 KB )