สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์  ที่ 18/2562 เรื่อง ผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ ครั้งที่ 2/2562

Admin |  2019-05-27 18:00:31 |  2020 |  0 |  0 
โลโก้สภาเทคนิค copy.png
 
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 
ที่ 18/2562
เรื่อง ผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ
ครั้งที่ 2/2562
 
          ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สำหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2562 นั้น
 
           บัดนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ครั้งที่ 2/2562 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน จำนวน 11 คน ตามรายละเอียดดังนี้
     
ประกาศ 18-2562.png
 
 
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
รายเซ็น.png
 
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลสอบการประเมินความรู้ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ครั้งที่ 1-2562.pdf ( Filesize : 43 KB )
ประกาสผลสอบการประเมินความรู้ คามสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ครั้งที่ 2-2562.pdf ( Filesize : 238 KB )