สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 24/2562 เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ (ครั้งที่ 4)

Admin |  2019-07-09 20:47:13 |  3993 |  0 |  0 

 

 

โลโก้.jpg

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

ที่ 24/2562

เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (ครั้งที่ 4)

          ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำหรับบุคคลที่ต้องรับการประเมินความรู้ ความสามารถ แล้วนั้น
          สภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สำหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (ครั้งที่ 3) ดังนี้
          ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
                    เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ภายในระยะเวลา5 ปี นับแต่วันที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
          ข้อ 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
                    ส่งแบบคำขอ สทนพ.23 และ ใบตอบรับการเข้าสอบ ทางอีเมล์ mtexpirelicens@gmail.com
          ข้อ 3. กำหนดปิดรับสมัคร
                    วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น
          ข้อ 4. วัน เวลา และสถานที่สอบ
                    วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นี้ เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
          ข้อ 5. วิชาที่สอบ
                    1. วิชากฎหมาย (พระราชบัญญัติวิชาชีพ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
                    2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
                    3. การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
          ข้อ 6. เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ
                    บัตรประจำตัวประชาชน และ ดินสอดำ 2 บี

          จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ลายเซ็นนายก.png

 

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ.pdf ( Filesize : 79 KB )
ใบตอบรับ(สอบ).pdf ( Filesize : 76 KB )
24-62 ประกาศ ประเมินความรู้ฯ ใบอนุญาตหมดอายุ ประเภท1 ครั้งที่4.pdf ( Filesize : 332 KB )